معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و سازمان قضایی بازرسی در نامه‌های به بازرسان کل استان‌ها با اشاره به استنکاف برخی از شهرداری‌ها از نصب کنتور هوشمند آب مورد تأیید «هوشمند حجمی» بر روی چاه‌های آب و عدم گزارش به آب منطقه‌ای، اعلام کرد که برای مقابله با با بحران کم آبی و خشکسالی و جلوگیری از مصرف بی‌رویه.

احمد اسدی در این نامه با اشاره به قانون استفاده از عادلانه آب تاکید می کند که چاه های آب باید به کنتور هوشمند آب یا وسایل اندازه گیری و میزان آبدهی باید باشند.

معاون سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: با توجه به کسری ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی و فرونشست زمین، بازرسان کل استان‌ها عملکرد شهرداری‌ها در این زمینه را بررسی و بررسی قرار می‌دهند

 

 

 

https://msarian.co.ir/products/%da%a9%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c/.

.