• شهرداری‌ها به نصب کنتور هوشمند آب برچاه ها موظف شدند

  • کمبود شدید کنتور‌ آب هوشمند در بخش کشاورزی

  • صرفه جویی 5 میلیون متر مکعب آب با نصب کنتور آب هوشمند

  • نصب 5900 کنتور آب هوشمند بر روی چاه‌های استان همدان

  • خط پایان کشاورزی ایران

  • نصب سه هزار و ۳۰۰ کنتور آب هوشمند در چاه‌های کشاورزی قزوین

  • تجهیز چاه‌های کشاورزی یزد به کنتور آب هوشمند

  • نصب ۲۰۰ دستگاه کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی بر روی چاه‌های صنعتی و کشاورزی

  • تداوم نصب کنتور آب هوشمند بر روی چاه‌های مجاز تهران