• گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای گیلان از نصب کنتور هوشمند آب

  • رابطه بین جریان و فشار

  • آشنایی با سنسور جریان یا سنسور فلومتر

  • کالیبراسیون فلومتر (دبی سنج)

  • کمبود شدید کنتور‌ آب هوشمند در بخش کشاورزی

  • صرفه جویی 5 میلیون متر مکعب آب با نصب کنتور آب هوشمند

  • نصب 5900 کنتور آب هوشمند بر روی چاه‌های استان همدان

  • مطالعه میزان رضایت‌مندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند آب بر روی چاه‌های آب‌ زیرزمینی

  • خط پایان کشاورزی ایران

  • نحوه استفاده از فلومتر التراسونیک (دبی سنج التراسونیک)

  • نصب سه هزار و ۳۰۰ کنتور آب هوشمند در چاه‌های کشاورزی قزوین