• خط پایان کشاورزی ایران

  • نصب سه هزار و ۳۰۰ کنتور آب هوشمند در چاه‌های کشاورزی قزوین

  • تجهیز چاه‌های کشاورزی یزد به کنتور آب هوشمند

  • نصب ۲۰۰ دستگاه کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی بر روی چاه‌های صنعتی و کشاورزی

  • تداوم نصب کنتور آب هوشمند بر روی چاه‌های مجاز تهران

  • نقش اصلی نصب کنتور آب هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی

  • رفع مشکل تامین تسهیلات مالی کنتور هوشمند آب برای کشاورزان اصفهان

  • نصب 2810 کنتور هوشمند آب در کردستان

  • نصب 1200 کنتور هوشمند آب الکترومغناطیسی در استان گلستان